Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném na doméně www.kavyacaje.cz (dále jen Internetový obchod). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je Jana Sedláková, s místem podnikání v Jabloňová 99/16, 46001 Liberec, IČO: 482 711 95 (dále jen Prodávající), a kupujícího (zákazník, spotřebitel - dále jen Kupující).
Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen Spotřebitel), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami Obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění platných novel.

Objednávka - kupní smlouva
Objednávky - Objednávka Kupujícího uskutečněná prostřednictvím Internetového obchodu je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem potvrzení o přijetí objednávky ze strany Prodávajícího na e-mailovou adresu Kupujícího, je-li správně uvedena. O úspěšnosti potvrzení objednávky Prodávajícím je Kupující informován na stránce s potvrzením objednávky. Nepodaří-li se potvrzení přijetí objednávky Kupujícímu odeslat, považuje se kupní smlouva za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky Kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím vznikají oběma stranám vzájemná práva a povinnosti.
Přijetí obchodních podmínek - Odesláním objednávky Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Jakékoliv úpravy těchto Obchodních podmínek, Reklamačního řádu či podmínek Kupní smlouvy ze strany Kupujícího musí být Prodávajícím samostatně potvrzeny - za jejich přijetí Prodávajícím se nepovažují automatická e-mailová potvrzení.
Změny či zrušení ze strany Prodávajícího - Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit objednávku, resp. kupní smlouvu nebo její část, v případě, že a) není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství, b) se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem, c) má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v objednávce a domnívá se, že jednání Kupujícího by mohlo vést k finanční újmě Prodávajícího. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v objednávce, resp. kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
Změny či zrušení ze strany Kupujícího - Kupující má  možnost storna nebo změny do 2 hodin od podání objednávky, a to formou e-mailu či telefonicky.
Upřesnění - Objednávka Kupujícího je Prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný Kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky.

Dodání zboží
Místo určení - Zboží je zasíláno do České republiky.
Způsob doručení - Zboží je zasíláno prostřednictvím přepravní společnosti Česká pošta, nebo prostřednictvím Uloženka.cz..
Doba vyřízení - Objednané zboží je expedováno od 5 do 10 pracovních dnů.
Způsoby úhrady - Objednané zboží je možné uhradit bankovním převodem či dobírkou.Při osobním převzetí při předání v místě odběru. Způsob úhrady je možné zvolit před potvrzením objednávky.

Poštovné a poplatky - zaslání do ČR:

·         na dobírku, tj. v hotovosti při doručení přepravní službou;

·         bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č.1046151028/3030 - vedeného u Airbank a.s.

Platba dobírkou - balné 20,-Kč, přepravné 102,- Kč - balík na poštu, 112,- balík do ruky (Česká pošta, s.p.), balné a přepravné 56,- Kč (Uloženka.cz)
Platba převodem na účet / poštovní poukázka - balné 20,- Kč a přepravné 102,- Kč - balík na poštu, 112,- balík do ruky (Česká pošta, s.p.), balné a přepravné 43,- Kč (Uloženka.cz)
Poštovné zdarma - při objednávce nad 2000,- Kč je balné a přepravné zdarma.

Právo Spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Možnost vrácení - Kupující - Spotřebitel má právo zboží Prodávajícímu vrátit podle §53, odst. 7 Občanského zákoníku i bez udání důvodu. Toto právo má Kupující - Spotřebitel ve lhůtě 14 dnů od obdržení (převzetí) zboží. Kupující - Spotřebitel má právo požadovat za zboží peníze nebo jiné zboží.
Místo vrácení - V případě odstoupení od smlouvy v rámci 14denní lhůty je Kupující - Spotřebitel povinen vrátít Prodávajícímu zboží na doručovací adresu - viz kontakty, to v původním obalu a nepoškozené.
Vrácení peněz - Peníze za zboží vrácené dle §53, odst. 7 Občanského zákoníku budou Kupujícímu - Spotřebiteli zaslány převodem na jeho bankovní účet či šekovou poukázkou na adresu, a to nejpozději do 30 dnů od fyzického obdržení zboží Prodávajícím. Náklady na přepravu v případě vrácení zboží hradí Kupující - Spotřebitel. Je mu však vráceno poštovné, které Prodávající vynaložil na expedici zásilky.

Závěrečná ustanovení
Tyto Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na Internetovém obchodě Prodávajícího v den odeslání objednávky, resp. uzavření kupní smlouvy. Tyto Obchodní podmínky Kupujícímu umožňují jejich archivaci. Změnu Obchodních podmínek oznámí návštěvníkům Internetového obchodu prostřednictvím zprávy na titulní straně.
 

Ochrana osobních údajů
Informace o Kupujícím jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od Kupujícího užívá Prodávající výhradně pro vnitřní potřebu své obchodní firmy a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu Kupujícího nakládá Prodávající s jeho osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští Zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.